TELEARC home
helploginprintemail   log in  
kaleidoscope

Калейдоскоп е европейска изследователска мрежа, очертаваща тенденциите в развитието на образователния процес, обогатен с информационни технологии. Тази мрежа обединява водещи научно-изследователски екипи, които си сътрудничат в областта на образованието, информатиката и социалните науки за подобряване на качеството и разширяване на възможностите за учене. Калейдоскоп стимулира иновациите и творчеството чрез разработване на нови технологии, методологии и концепции, като идентифицира проблеми за интердисциплинарни научни изследвания и предлага решения. Целта на Калейдоскоп е да осъществи трансфер на знания между образованието, индустрията и широката общественост. С помощта на научната си програма Калейдоскоп допринася за изграждането на динамична икономика, която се основава на знания и е свързана със социални, икономически и политически институции на всички равнища.

bg   de   dk   en   es   fr   it   nl   pt